Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.)

1911 Με το ΝΔ ΓΩΚΓ, Περί Οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου, ίδρυση Οδοντιατρικού Σχολείου, προσαρτημένου στην Ιατρική Σχολή και η φοίτηση είναι 3ετής.
1912 Έγκριση από την Ιατρική Σχολή, του πρώτου κανονισμού σπουδών, που περιλαμβάνει μαθήματα έξι 6μήνων. 12 ιατρικά και ένα οδοντιατρικό μάθημα (οδοντιατρική κλινική).
1916 Βασιλικό Διάταγμα 175 "Περί λειτουργίας του Οδοντιατρικού Σχολείου". Περιλαμβάνει το πρώτο πρόγραμμα σπουδών. Τροποποιήθηκε το 1918.
1918 Με το Ν.1324, εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Οδοντιατρικού Σχολείου, που περιλαμβάνει το Π.Π.Σ. που καλύπτει την 3ετή φοίτηση και περιλαμβάνει 7 ιατρικά και 2 οδοντιατρικά μαθήματα (οδοντιατρική κλινική με ασκήσεις εξαγωγής και έμφραξης και οδοντιατρική τέχνη).
1921 Το Οδοντιατρικό Σχολείο γίνεται αυτοτελές και η φοίτηση 4ετής, έχει δικό του Σύλλογο Καθηγητών που προΐσταται καθηγητής της Ιατρικής. Το ΠΣ περιλαμβάνει επτά ιατρικά μαθήματα και εκτός της Στοματολογίας ιδρύονται τέσσερεις έκτακτες αυτοτελείς έδρες οδοντιατρικών μαθημάτων. Το Σχολείο εγκαθίσταται στην Πλατεία Κάνιγγος.
 • 1928, εγκαθίσταται στην οδό Σίνα.
 • 1930 Προστέθηκε το μάθημα της Ορθοδοντικής και με την προκήρυξη και πλήρωση τριών κενών οδοντιατρικών εδρών, βελτιώθηκε η εκπαίδευση στα οδοντιατρικά μαθήματα.
 • 1938, εγκαθίσταται στην οδό Χαλκοκονδύλη.
 • 1952 Με το ΝΔ 2109, το Οδοντιατρικό Σχολείο γίνεται Οδοντιατρική Σχολή, ισότιμη των άλλων Σχολών του Πανεπιστημίου, οι καθηγητές γίνονται τακτικοί και προστίθενται άλλες δύο έδρες.
  1953 Το Οδοντιατρικό Σχολείο γίνεται Οδοντιατρικό Τμήμα της Ιατρικής Σχολής και αυξάνονται σταδιακά οι Καθηγητές των οδοντιατρικών εδρών, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των σπουδών με τα ειδικά μαθήματα να αυξάνονται σε έξι και η φοίτηση να γίνεται 5ετής.
  1966 Με το ΝΔ 4584, οι έκτακτες έδρες έγιναν τακτικές, ο Σύλλογος των καθηγητών απαρτίζεται μόνον από τους καθηγητές οδοντιάτρους του Τμήματος και ο πρόεδρος εκλέγεται από τους καθηγητές του Ο.Τ.
  1970 Με το Ν.Δ. 706, όπου το Οδοντιατρικό Τμήμα γίνεται Σχολή και τη μεταφορά στο νέο κτήριο με πολύ βελτιωμένες υποδομές, ξεκίνησε η περίοδος της εφαρμογής ενός «σύγχρονου» Π.Π.Σ.
  1971 Αυξάνονται τα διδασκόμενα οδοντιατρικά μαθήματα και θεωρητικά και οι ώρες εργαστηριακής και κλινικής άσκησης των φοιτητών. Λόγω όμως της δραματικής αύξησης, για τα επόμενα χρόνια, του αριθμού των φοιτητών, οι πραγματικές εργαστηριακές και κλινικές ώρες εκπαίδευσης είναι μειωμένες.
  1972 Γίνεται η πρώτη ορθολογική ανάλυση του Π.Π.Σ. και μπαίνουν νέοι στόχοι.
  1979 Ορίζεται επιτροπή καθηγητών, προκειμένου να μελετήσει και να εισηγηθεί ένα «εκσυγχρονισμένο» Π.Π.Σ.
  1982 Με την καθιέρωση με το ν.1268/82 των 6μήνων σπουδών, άρχισε με ανάλογες τροποποιήσεις, η εφαρμογή, σταδιακά από τους νεοεισερχομένους φοιτητές, του εκσυγχρονισμένου Π.Π.Σ.
  1983 Οργάνωση του συνεδρίου της Association for Dental Education in Europe, στους Δελφούς. Κείμενο
  1985 Εκδίδεται ο πρώτος Οδηγός Σπουδών της Σχολής.
  1986 Όλοι οι φοιτητές ακολουθούν πλέον το εκσυγχρονισμένο Π.Π.Σ.
  1993 Διοργανώνεται το 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών. 7-8 Μαϊου 1993.
  1994
 • Εφαρμογή των προαπαιτούμενων μαθημάτων. (Απόσπασμα Οδηγού ΠΠΣ)
 • Έναρξη προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, Α’ & Β’ κύκλου.
 • 1995 Διοργανώνεται το 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών. 12-13 Μαϊου 1995.
  1996 Διοργανώνεται το 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών. 30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 1996.
  1997 Διοργανώνεται το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών. 2-3 Οκτωβρίου 1997.
  1999 Διοργανώνεται το 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών. 7-9 Μαϊου 1999.
  1996-1999 Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ Ι), δημιουργία εργαστηρίου προσομοίωσης.
  1999
 • Έναρξη λειτουργίας της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενούς (Κ.Σ.Α.Α.).

 • Εξωτερική αξιολόγηση της Σχολής, στα πλαίσια του DentEd. (Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1999, Έκθεση Αξιολογητών DentEd 1999)
 • 2000 Διοργανώνεται το 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών. 6-8 Οκτωβρίου 2000.
  2002 Διοργανώνεται το 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών. 17-19 Μαϊου 2002.
  2002-2006 Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αναπτύχθηκε έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και έγιναν σεμινάρια με θέματα Παιδαγωγικής & Διδακτικής Μεθοδολογίας στα μέλη Δ.Ε.Π.
  2004
 • Εισαγωγή στο Π.Π.Σ., μαθημάτων επιλογής.
 • Διοργανώνεται το 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών. 19-21 Μαϊου 2004.
 • 2005 Οργάνωση του συνεδρίου της Association for Dental Education in Europe (A.D.E.E.), στη Σχολή. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]
  2006
 • Η κλινική άσκηση των φοιτητών στην Κ.Σ.Α.Α. αρχίζει από το 7ο εξάμηνο σπουδών.
 • Μερική εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
 • Διοργανώνεται το 11ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών. 19-20 Μαϊου 2006.
 • 2007 Η Σχολή προέβη στη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης, μέσω της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.).
  2008
 • Μετακίνηση κάποιων κλινικών στο 6ο εξάμηνο σπουδών, με στόχο την, όσο γίνεται πιο έγκαιρη, επαφή του φοιτητή με τον ασθενή.
 • Διοργανώνεται το 12ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών. 9-10 Μαϊου 2008
 • 2009 Η Σχολή, ήταν η πρώτη Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. που προέβη σε εξωτερική αξιολόγηση. Αναλυτική Έκθεση
  2010 Προσθήκη των μαθημάτων της Γηροδοντιατρικής και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.
  2012 Έναρξη της μελέτης, για τη ριζική αλλαγή του Π.Π.Σ., βάσει των ικανοτήτων που θα πρέπει να διαθέτει ο φοιτητής, κατά την αποφοίτησή του.
  2013 Διοργανώνεται το 13ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών. 31 Mαϊου - 1 Ιουνίου 2013