Νόμοι και Διατάγματα

O παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει, με χρονολογική σειρά, διατάξεις και νόμους.

 

Ημερ/νία Δημοσίευσης Ημερ/νία Κύρωσης Είδος Περιγραφή ΦΕΚ
27/6/1834 14/5/1834 Β.Δ. Περί των ήδη μετερχομένων εις την  Ελλάδα την ιατρικήν, χειρουργίαν, οδοντικήν, κτηνιατρείαν, φαρμακοποιίαν και μαιευτικήν 23
12/7/1834 13/5/1834 Β.Δ. Περί συστάσεως Ιατροσυνεδρίου 24
9/3/1835 7/12/1834 Β.Δ. Περί άδειας του επαγγέλεσθαι την ιατρικήν, χερουργίαν, φαρμακοποιΐαν, κτηνιατρικήν, οδοντικήν και μαιευτικήν 8
14/8/1858 30/6/1858 Β.Δ. Περί κανονισμού των ενώπιον του Ιατροσυνεδρίου εξετάσεων των προτιθέμενων να μετέλθωσιν οιονδήποτε Ιατρικόν  επάγγελμα. 34
14/10/1896 10/10/1896 Β.Δ. Περί μεταρρυθμίσεως του αρ. 25 του από 30 Ιουνίου 1858 Β.Δ. "Περί κανονισμού των ενώπιον του Ιατροσυνεδρίου εξετάσεων των προτιθέμενων να μετέλθωσιν οιονδήποτε Ιατρικόν  επάγγελμα. 121
12/5/1909 28/4/1909 Β.Δ. Περί κανονισμού των ενώπιον του Ιατροσυνεδρίου εξετάσεων των προτιθέμενων να μετέλθωσιν … γ) το επάγγελμα του οδοντοϊατρού… 105
14/5/1911 11/5/1911 Β.Δ. Περί μεταρρυθμίσεως της α' παρα. Του αρθρ. του από 28 Απριλίου 1909 Β.Δ. "Περί κανονισμού των ενώπιον του Ιατροσυνεδρίου εξετάσεων των προτιθέμενων να μετέλθωσιν γ) το επάγγελμα του οδοντοϊατρού..." 109
12/7/1911 11/7/1911 Νομ. ΓΩΚΓ' (3823) Περί οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου 178
20/2/1912 20/2/1912 Νομ. ΔΞΓ' (4063) Περί εξασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος εν Ελλάδι 68
23/1/1915 21/1/1915 Νομ.617 Περί ασκήσεως των ιατρικών επαγγελμάτων εν ταις νέαις Ελληνικαίς χώραις 29
20/11/1916 20/9/1916 Β.Δ. Περί λειτουργίας του οδοντιατρικού σχολείου του Εθνικού Πανεπιστημίου 175
7/4/1917 21/3/1917 Β.Δ. Περί τύπου του πτυχίου του οδοντιατρικού σχολείου κλπ 62
3/4/1918 27/3/1918 Νομ. 1222 Περί ασκήσεως των ιατρικών επαγγελμάτων εν ταις νέαις Ελληνικαίς χώραις 69
27/4/1918 10/4/1918 Νομ. 1324 Περί τροποποιήσεως του "Περί Καποδιστρικού Πανεπιστημίου" νόμου ΓΩΚΕ' (3825) ή την από 20 Ιουλίου 1911 και 22 Μαρτίου 1912 ακτελεστικών αυτών διαταγμάτων ως και του νόμου ΓΩΚΓ' (3823) "Περί οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου" 89
27/4/1918 10/4/1918 Νομ. 1325 Περί των εκπαιδευτικών τελών των επιβαλλόμενων εις τους φοιτητάς του Εθνικού και Καποδιστριακού 89
27/4/1918 10/4/1918 Νομ. 1327 Περί τροποποιήσεως του νόμου ΓΩΚΓ' (3823) "Περί οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου" 89
27/4/1918 10/4/1918 Νομ. 1334 Περί τροποποιήσεως του νόμου ΓΩΚΓ'  "Περί οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου" και  ΓΩΚΕ'  "Περί Καποδιστρικού Πανεπιστημίου"  89
5/7/1918 26/6/1918 Β.Δ. Περί των εκπαιδευτικών τελών των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 149
5/7/1918 8/5/1918 Β.Δ. Περί των διδασκόμενων μαθημάτων και των τμηματικών και επί πτυχίω εξτάσεων εν τω οδοντοϊατρικό σχολείω του Εθνικού Πανεπιστημίου 149
28/9/1920 21/9/1920 Νομ. 2506 Περί Οδοντοϊατρικού Σχολείου 221
23/4/1921 14/4/1921 Νομ. 2573 Περί Οργανισμού του Οδοντοϊατρικού Σχολείου 68
29/4/1921 29/4/1921 Β.Δ. Περί του χρόνου και του τρόπου του διαγωνισμού των υποψηφίων ειδικών καθηγητών του Οδοντιατρικού Σχολείου 71
5/7/1921 28/6/1921 Β.Δ. Περί των διδασκόμενων μαθημάτων εν τω Οδοντιατρικώ Σχολείω του Εθνικού Πανεπιστημίου και των τμηματικών και επί πτυχίω εξετάσεων των φοιτητών αυτού 116
17/8/1921 10/8/1921 Β.Δ. Περί εγκρίσεως του Κανονισμού της λειτουργίας του Ιατρείου και Εργαστηρίου του Οδοντιατρικού Σχολείου του Εθνικού Πανεπιστημίου 144
17/8/1921 10/8/1921 Β.Δ. Περί κανονισμού του τύπου του πτυχίου Οδοντιατρικού Σχολείου κλπ 144
18/8/1921 9/8/1921 Β.Δ. Περί καταβολή διδάκτρων των φοιτητών του Οδοντιατρικού Σχολείου και του τιμολογίου των προσερχομέων εν τω Ιατρείω αυτού ασθενών 145
9/11/1921 4/11/1921 Β.Δ. Περί τροποποιήσεως του αρ. 3 του από 20 Ιουνίου 1921 Β.Δ. "Περί Οργανισμού του Οδοντοϊατρικού Σχολείου" 216
1/2/1922 25/1/1922 Β.Δ. Περί τροποιήσεως του Β.Δ. "Περί των διδασκόμενων μαθημάτων εν τω Οδοντιατρικώ Σχολείω του Εθνικού Πανεπιστημίου " 15
21/7/1922 21/7/1922 Νομ. 2905 Περί οργανώσεως του Εθνικού Πανεπιστημίου 127
25/8/1922 25/8/1922 Νομ. 3038 Περί ασκήσεως του Οδονταιτρικού Επαγγέλματος εν Ελλάδι 157
14/3/1923 9/3/1923 Ν.Δ. εκτελεστικό Περί εγγραφής φοιτητριών εις το οδοντιατρικλον σχολείον 67
14/9/1923 10/9/1923 Ν.Δ. Περί μεταρρυθμίσεων της ισχυούσης Πανεπιστημιακής νομοθεσίας 259
31/12/1923 31/12/1923 Ν.Δ. Περί παρατάσεως της προθεσμίας προς εγγραφήν φοιτητριών εις το Οδοντιατρικόν σχολείον κλπ 390
16-9-1925, Αθήνα 17-8-1925, Ύδρα Ν.Δ. Περί των εις το Ταμείον του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου καταβαλλομένων διδάκτρων και εξετάστρων 254
15/10/1925 7/10/1925 Ν.Δ. Περί καταρτισμού Μητρώων των καθ' άπαν το Κράτος ιατρών, φαρμακοποιών, οδοντοϊατρών, κτηνιάτρων και μαιών 306
12/3/1928 12/3/1928 Διάταγμα Περί τροποποιήσεως του διατάγματος της 6 Σεπτεμβρίου 1927 "Περί κανονισμού διδάκτρων του Παν. Αθηνών και περί αυξήσεως αντιτίμου πιστοποιητικών" 34
13/10/1930 7/10/1930 Διάταγμα Περί των υποχρεωτικών μαθημάτων των φοιτητών εις την Ιατρικήν και Οδοντοϊατρικήν Σχολήν Παν. Αθηνών 349
11/2/1932 6/2/1932 Διάταγμα Περί ορισμού αριθμού εισακτέων φοιτητών εις την Ιατρικήν και Οδοντοϊατρικήν Σχολήν Παν. Αθηνών 37
23/3/1932 23/3/1932 Νομ. 5343 Περί Οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών 86
20/6/1934 4/6/1934 Διάταγμα Περί εισιτηρίων εξετάσεων εις το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστημίου Αθηνών 193
12/9/1934 25/8/1934 Διάταγμα Περί ορισμού του προσωπικού του εργαστηρίου της ειδικής έδρας της ορθοδοντικής του Οδοντιατρικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών 305
24/8/1935 27/7/1935 Διάταγμα Περί ορισμού αριθμού εγγραφής εις τας σχολάς του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το έτος 1935-36 369
30/12/1936 23/12/1936 Αναγκ. Ν. 400 Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Νομ. 5443 "Περί Οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών" 564
20/2/1937 13/2/1937 Β.Δ. Περί προσθήκης μιας θέσεως βοηθού εις το βοηθητικόν προσωπικό του τμήματος της Οδοντικής ακτινογραφίας και εξακτικής του Οδοντιατρικού Σχολείου του Πανεπιστημίου 65
23/2/1937 19/2/1937 Αναγκ. Ν. 473 Περί εξετάσεων επ' αδεία ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος πτυχιούχων ξένων ανεγνωρισμένων Σχολών 66
26/11/1937 23/11/1937 Αναγκ. Ν. 970 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Νομ. 5343 "Περί Οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών"  480
22/10/1938 19/10/1938 Αναγκ. Ν. 1430 Περί αντικαταστάσεως τροποποιήσεως άρθρων του Νομ. 5343 "Περί Οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών"   394
19/1/1939 14/1/1939 Αναγκ. Ν. 1566 Περί καθορισμού προθεσμιών προς πλήρωσιν των κενών εδρών του Πανεπιστημίου Αθηνών 19
27/5/1939 25/5/1939 Αναγκ. Ν. 1755 Περί συμπληρώσεως διατάξεων τινών της Πανεπιστημιακής Νομοθεσίας 211
7/5/1940 26/4/1940 Β.Δ. Περί υποχρεωτικών μαθημάτων των φοιτητών του Οδοντιατρικού Σχολείου του Πανεπιστήμιου και των  142
10/7/1942 22/5/1942 Νομ. 1503 Περί οργανώσεως των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών 174
27/9/1944 5/9/1944 Νομ. 1881 Περί τροποποιήσεως του οργανισμού του Οδοντιατρικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών 222
7/5/1948 1/5/1948 Ν.Δ. 679 Περί των παρανόμως ασκούντων την Οδοντοϊατρικήν 120
5/6/1948 4/6/1948 Αναγκ. Ν. 700 Περί καταργήσεως του υπ' αριθ. 649/48 Ν.Δ. "Περί των παρανόμως ασκούντων την Οδοντοϊατρικήν" 152
23/9/1948 27/9/1948 Αναγκ. Ν. 799 Περί εγγραφής εις τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης δια το 1948-49 των κατά το άρθ. 3 του Ν.Δ. 775/1941 θεωρηθέντων ως επιτυχόντων φοιτητών κλπ 248
29/4/1949 29/4/1949 Αναγκ. Ν. 955 Περί ρυθμίσεως φοιτητικών ζητημάτων 102
5/8/1950 11/7/1950 Διάταγμα Δεοντολογικός Κανονισμός Οδοντιάτρων 167
29/4/1952 29/4/1952 Νομ. 2109 Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της Πανεπιστημιακής Νομοθεσίας 122
23/7/1953 18/7/1953 Ν.Δ. 2464 Περί Οδοντιατρικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 185
9/11/1966 5/11/1966 Νομ. Δ. 4585 Περί τροποιήσεως της νομοθεσίας του Οδοντιατρικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Οργανισμού του ως άνω Πανεπιστημίου 236
10/1/1967 9/1/1967 Β.Δ. 2 Περί επεκτάσεως των διατάξεων του Ν.Δ. 4535/1966 συμπληρουμένων ή τροποποιημένων και εις το Οδοντιατρικόν Τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θασσαλονίκης 2
21/6/1967 19/6/1967 Αναγκ. Ν. 40 Περί εισιτηρίων εξετάσεων δια τας Ανωτέρας και Ανώτατας Σχολάς 104
11/8/1967 7/8/1967 Αναγκ. Ν. 96 Περί καθορισμού τρόπου δωρεάν διαθέσεως βιβλίων εις τους φοιτητάς και σπουδαστάς ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1967-68 140
20/9/1968 19/9/1968 Αναγκ. Ν. 553 Περί του Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 210
30/10/1970 30/10/1970 Ν.Δ. 706 Περί μετατροπής των Οδοντιατρικών Τμημάτων των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εις Οδοντιατρικάς Σχολάς 231
16/9/1978   Νόμος 815 Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορόντων εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 147
16/7/1982   Νόμος 1268 Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 87
29/1/1985  

Υπ. Αποφ.

Α3β/οικ/446

Εγκατάσταση και λειτουργία της γναθοχειρουργικής κλινικής του τμήματος οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Θεραπευτήριο "Ευαγγελισμός" και στο Νοσοκομείο Παίδων "Παναγιώτου και Αγλαΐας Κυριακού" 47
30/9/1985   Νόμος 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 167
16/6/1989   Π.Δ. 380 Οργάνωση και Λειτουργία των Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) 167
21/9/1992   Νόμος 2083 Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης ΕΚπάιδευσης. 159
12/4/1994  

Υπ. Αποφ.

Αριθ.87/83

Έγκριση Π.Μ.Σ. του τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 260
11/8/1997   Νόμος 2517 Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
160
22/12/1997  

Υπ. Αποφ.

Αριθ. Δ3/24968

Σύσταση - μετονομασία Τομέων του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μετονομασία εργαστηρίων - κλινικών και ανακατανομή τους στους Τομείς του Τμήματος. 1138
18/9/1998  

Υπ. Αποφ.

Αριθ.87/476

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οδοντιατρική του Τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε αντικατάσταση του Π.Μ.Σ. που είχε εγκριθεί με την αριθ. 87/83/29-3-94 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 260/Β/94) 989
14/7/1999   Π.Δ. 143 Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού ΠανεπιστημίουΑθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού 146
3/12/2002   Αριθ. 107060/ Β7 & 92449/Β7 Τροποποίηση υπουργικής απόφαης Β7/476/3-9-98 (ΦΕΚ 989 τ.Β') Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οδοντιατρική του Τμήματος Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε αντικατάσταση του Π.Μ.Σ. που έχει εγκριθεί με τη Β7/83/29.3.94 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 260/Β/94) 1506
20/3/2007   Νόμος 3549 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 69
16/7/2008   Νόμος 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές 148
3/11/2008   Π.Δ. 160 Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΙ  
4/9/2009   Νόμος 3794 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις 156
6/9/2011   Νόμος 4009 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 195
10/8/2012   Νόμος 4076 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 159
30/1/2013   Νόμος 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις 24