Διδάκτορες

Με το νομοθετικό διάταγμα 2464 του 1953 όπου ιδρύεται Οδοντιατρικόν Τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Οδοντιατρικό Τμήμα χορηγεί πλέον Διδακτορικό δίπλωμα και μπορεί να εκλέξει και Υφηγητές, ενώ μέχρι τότε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μπορούσε να γίνει μόνο στην Ιατρική Σχολή. [Σύνολο έως αρχές 2019: 496 Διδάκτορες]

Έτος Αναγόρευσης