Επικοινωνία

Για κάθε πληροφορία σχετική με το Μουσείο της Οδοντιατρικής μπορείτε να επικοινωνείτε, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 8.30-15.30:

Το Μουσείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία με μέλη της ευρύτερης Οδοντιατρικής Οικογένειας, αλλά και με οποιονδήποτε επιθυμεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποστολή του με παρατηρήσεις, συμπληρώσεις ή και πληροφορίες. Η επικοινωνία αυτή και η συνεχής συλλογή δεδομένων, θα βοηθήσει σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων και στη βιωσιμότητα του, ως ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού μουσείου μέσα σε ένα περιβάλλον που μεταλλάσσεται και εξελίσσεται συνεχώς και κυρίως να συνδέσει το χθες με το σήμερα.

Με ιδιαίτερη χαρά το προσωπικό του Μουσείου θα μελετήσει ενδελεχώς και θα αξιοποιήσει κατάλληλα το υλικό που μπορείτε να μας διαθέσετε σε οποιαδήποτε μορφή: αρχειακό υλικό (έγγραφα – φωτογραφίες), οδοντιατρικά εργαλεία, συσκευές και άλλο υλικό με πιθανή ιστορική αξία με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας του Τμήματος της Οδοντιατρικής Ε.Κ.Π.Α., αλλά και της Οδοντιατρικής γενικότερα.