Πρακτικά Ιατροσυνεδρίου

Το “Ιατροσυνέδριο” ήταν η ονομασία ενός από τους πρώτους θεσμούς που εισήχθηκε στο νεοελληνικό κράτος την περίοδο της Βαυαρικής Αντιβασιλείας και αποτέλεσε την πρώιμη μορφή του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ως θεσμός αποτελούσε συμβουλευτικό σώμα για ζητήματα δημόσιας υγιεινής και συστάθηκε με βασιλικό διάταγμα το 1834. Υπαγόταν στο υπουργείο Εσωτερικών και μεταξύ άλλων είχε ως έργο την εξέταση για την απόκτηση αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος: των ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών και μαιών.
Η εξέταση των οδοντιάτρων από το Ιατροσυνέδριο εισήχθη τον Αύγουστο του 1858 με το Β.Δ. Φ.Ε.Κ. 34. Ωστόσο από το 1916 οι εξετάσεις των οδοντιάτρων, υπήχθησαν στην αρμοδιότητα του νεοσυσταθέντος Οδοντοϊατρικού Σχολείου, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου.

Τα αποσπάσματα των πρακτικών Συνεδριάσεων του Ιατροσυνεδρίου προέρχονται από τους ελάχιστους διασωθέντες τόμους, οι οποίοι φυλάσσονται στη συλλογή του Ελληνικού Λογοτεχνικού & Ιστορικού Αρχείου.

 

aposp2 Έγγραφο του Βασιλικού Ιατρικού Συμβουλίου (Ιατροσυνέδριο) περί συστάσεως φαρμακείου, το οποίο φέρει την υπογραφή του Ερρίκου Τράϊμπερ (25 Αυγούστου 1848). Δυστυχώς, παρ' όλη την προσπάθεια που έγινε μέχρι σήμερα, δεν κατέστει δυνατό να βρεθεί κάποια από τις άδειες ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος. Είναι πολύ πιθανό ο ίδιος τύπος εγγράφου να εκδίδονταν μετά την επιτυχή εξέταση ως πιστοποίηση των οδοντιάτρων. (Το έγγραφο φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους)
Βεβαίωση του Βασιλικού Ιατροσυνεδρίου με ημερομηνία 25 Ιουνίου 1897, που αφορά στη χορήγηση άδειας άσκησης της οδοντιατρικής «εντός του Βασιλείου της Ελλάδος».
(προσφορά του Δημ. Φούντη)
aposp2
aposp2

Βεβαίωση του Βασιλικού Ιατροσυνεδρίου με ημερομηνία 23 Ιουνίου 1905, που αφορά στη χορήγηση άδειας άσκησης της οδοντιατρικής «εντός του Βασιλείου της Ελλάδος».
(προσφορά του συναδέλφου Δημ. Βέλλιου)

Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως Ιατροσυνεδρίου της 5ης Ιουλίου 1916. Ανάμεσα στα θέματα που περιλαμβάνονται είναι η αποδοχή αίτησης υποψηφίου για συμμετοχή στις πρακτικές εξετάσεις οδοντιάτρου. Πλέον ενδιαφέρον είναι η χορήγηση «Αδείας εξακολουθήσεως ασκήσεως επαγγέλματος Οδοντιάτρου» σε οδοντιάτρους των «Νέων χωρών» που απελευθέρωσε ο Ελληνικός Στρατός κατά τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους.

prak1
prak1

Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως Ιατροσυνεδρίου της 15ης  Ιουλίου 1916. Όμοια θεματολογία και σε αυτό το απόσπασμα

Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως Ιατροσυνεδρίου της 1ης  Δεκεμβρίου 1916. Κατόπιν αιτήματος της Νομαρχίας Αττικοβοιωτίας «περί απαγορεύσεως εξασκήσεως ταυτοχρόνου εξασκήσεως επαγγέλματος Οδοντιάτρου και Φαρμακοποιού». Το ιατροσυνέδριο αποφαίνεται ότι είναι ασυμβίβαστη η ταυτόχρονη άσκηση οδοντιατρικού και φαρμακευτικού επαγγέλματος.

prak1
prak1

Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως Ιατροσυνεδρίου της 14ης Δεκεμβρίου 1900. Αποδοχή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις οδοντιάτρων του Καμπέρη Σπυρίδωνα εξ Ιωαννίνων, αποφοίτου της Ζωσιμαίας Σχολής το 1896, ο οποίος μαθήτευσε επί δυο έτη δίπλα στον οδοντίατρο Ιωάννη Παπαδόπουλο βάση ενόρκου βεβαιώσεως του τελευταίου στο Β’  Ειρηνοδικείου Βορείου Πλευράς Αθηνών.

Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως Ιατροσυνεδρίου της 14ης  Φεβρουαρίου 1901. Αποτελέσματα Βαθμολογίας του Καμπέρη Σπυρίδωνα και απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος της Οδοντιατρικής στην Ελληνική Επικράτεια.

prak1