Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Πριν το 1970
 • Πρόταση του καθ. Μαυρογορδάτου ήδη από το 1958 για οργάνωση από τη Σχολή το καλοκαίρι μετεκπαιδευτικών μαθημάτων. Οι καθηγητές της Ιατρικής είχαν την άποψη η απόφαση να μην είναι του Οδοντιατρικού Τμήματος αλλά πρωτοβουλία κάποιου καθηγητή.
 • Το 1961 η Σύγκλητος παρεχώρησε το αμφιθέατρο της Ιατρικής, 9-14 Σεπτεμβρίου για οργάνωση από τον Καθηγητή Μαυρογορδάτο μεταπτυχιακών μαθημάτων, όπου συμμετείχε και ο Καθηγητής Αιλιανός.
 • 1971 Προτάσεις προς τη Σύγκλητο  για επέκταση του κτηρίου προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι που θα στεγάσουν το Ερευνητικό Εργαστήριο, τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, τη Βιβλιοθήκη και Σχολή Βοηθών Οδοντιάτρων. Η πρόταση περιλάμβανε την κατασκευή κτιρίου σε οικόπεδο της Μ. Ασίας.
  1973
 • Προτείνεται στο Υπουργείου Παιδείας η οργάνωση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (Π.Μ.Σ.).
 • Ορισμός Επιτροπής για τη μελέτη του Π.Μ.Σ. και των Μεταπτυχιακών.
 • Προτάσεις από τη Σχολή για καθορισμό ειδικοτήτων
 • 1976 Επανακατατίθεται τροποποιημένη η εισήγηση της Επιτροπής για την οργάνωση ΠΜΣ. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα  αλλά και οι απαραίτητες προϋποθέσεις οι οποίες δεν πληρούνται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  1978 Υποβάλλεται αίτημα στο Πανεπιστήμιο για την ανέγερση κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  1982 Ο Ν. 1268 / 1982 προβλέπει σε κάθε ΑΕΙ την ίδρυση Μεταπτυχιακής Σχολής που θα έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των ΠΜΣ. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης όμως διάταξης προέβλεπαν την έκδοση σειράς Υπουργικών Αποφάσεων.
  1985
 • Ο Ν. 1566 / 1985 που αποτελεί ένα νόμο «σκούπα» με πλήθος διευκρινίσεων και ρυθμίσεων που αφορούν τον Ν. 1268 / 1982 και καθορίζονται ορισμένα επιπλέον στοιχεία που αφορούν τα ΠΜΣ. Εντούτοις όμως και πάλι παραπέμπουν στην μελλοντική έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων.
 • Εγκαθίσταται ο εργολάβος που ανέλαβε την κατασκευή του Νέου Κτηρίου.
 • 1989 Με το Π.Δ. 380 / 89 ορίζονται οι λεπτομέρειες και προϋποθέσεις εφαρμογής του Ν. 1566 / 85.
  1990 Περάτωση του Νέου Κτηρίου.
  1992

  Με τους Ν. 2083 / 92 και Ν. 2088 / 92 θεσμοθετούνται για άλλη μια φορά οι μεταπτυχιακές σπουδές και καθορίζονται πλέον λεπτομερειακά οι προϋποθέσεις οργάνωσής τους.

  1994

  Με Υπουργική Απόφαση Β7 / 83 (ΦΕΚ αρ.φ. 260 / 12-4-94) εγκρίνεται η πρόταση της Σχολής για την έναρξη και εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Το ΠΜΣ περιελάμβανε τέσσερεις κατευθύνσεις σπουδών στις βασικές επιστήμες Κοινωνική Οδοντιατρική, Βιολογία Στόματος, Οδοντιατρικά Βιοϋλικά και Παθοβιολογία Στόματος καθώς επίσης την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στους αντίστοιχους τομείς.

  1998
 • Με την Υπουργική Απόφαση Β7 / 476 (ΦΕΚ α.φ. 989, 12-9-1998) τροποποιείται σε κάποιες λεπτομέρειες το ήδη εφαρμοζόμενο ΠΜΣ και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι.
 • Μετά από εισήγηση ομάδας εργασίας προτείνεται η καθιέρωση των ΠΜΣ στις κλινικές εξειδικεύσεις. Με το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο τα κλινικά αντικείμενα χορηγούσαν ένα απλό πιστοποιητικό παράλληλου κλινικού προγράμματος.
 • 2002

  Με την Υπουργική απόφαση 107060 / Β7 και 92449 / Β7 (ΦΕΚ α.φ. 1506, 3-12-2002) καθιερώνονται επίσημα πλέον εκτός των ΠΜΣ στις τέσσερεις βασικές επιστήμες τα ΠΜΣ στις 9 κλινικές εξειδικεύσεις.

  2008 Ο Ν. 3685 / 2008 καθόρισε το τελευταίο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ. Οι νόμοι που ακολούθησαν, όπως ο Ν. 4009 / 2011 που αναφέρεται στην Ίδρυση Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο κάθε ΑΕΙ, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.