Διατελέσαντες Kαθηγητές \ Μήτσης Φώτης

1 Επιμελητής Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής 1959-1966
Υφηγητής 1966-1968
Εντεταλμένος Υφηγητής 1968-1969
Έκτακτος Εντεταλμένος Καθηγητής 1969-1972
Τακτικός Καθηγητής 1972-1992