Από τα Αρχεία του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Οδοντιατρικής \ Κατοχή, Γερμανικές καταστροφές & Μετακατοχική βοήθεια

Πρόταση για τη χρηματοδότηση στα πλαίσια του Σχεδίου Μάρσαλ κτηρίου για την εγκατάσταση του Οδοντοϊατρικού Σχολείου (1950).

Αναδιφώντας το ιστορικό αρχείο της Οδοντιατρικής Σχολής της περιόδου 1950, ανασύραμε πρόταση για τη χρηματοδότηση στα πλαίσια του Σχεδίου Μάρσαλ που αφορούσε την κατασκευή κτηρίου προκειμένου να εγκατασταθεί το Οδοντοϊατρικό Σχολείο.  Το σχέδιο συμφωνίας στην Αγγλική γλώσσα και της πρόχειρης χειρόγραφης μετάφρασής του στην Ελληνική θα υπεγράφετο μεταξύ της Αποστολής Οικονομικής Συνεργασίας (Economic Cooperation Agreement) των Η.Π.Α. και της Ελληνικής Κυβέρνησης που εκπροσωπείτο από τους Υπουργούς Συντονισμού, Υγιεινής και Παιδείας καθώς και τον Πρυτάνη του Πανεπιστημίου.
Η πρόταση αρχικά αναφέρεται στο πρόβλημα της στέγασης του Οδοντοϊατρικού Σχολείου “εις εν παλαιόν και κατερειπομένον κτήριον το οποίον ουδέποτε προορίζετο προς εκπαιδευτικούς σκοπούς”, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι των 100 και πλέον φοιτητών να είναι αδύνατον να αποκτήσουν την αναγκαία πρακτική εξάσκηση.
Στο σχέδιο συνεργασίας προτείνεται η χρηματοδότηση κτηρίου το οποίο θα περιλαμβάνει, “αίθουσας διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία διοικήσεως, αίθουσας αναμονής, Οδοντιατρικάς κλινικάς και άλλα απαραίτητα εξαρτήματα χρήσιμα προς τον σκοπόν ενός κτηρίου προοριζόμενου δι’ ανωτέραν εκπαίδευσιν”.
Οι επόμενες ενότητες αφορούν την οικονομοτεχνική μελέτη καθώς και τις απαραίτητες διαδικασίες με πρόβλεψη για χρηματοδότηση 2.500.000.000 δρχ για τη μελέτη και την κατασκευή του κτηρίου και επιπλέον  για δαπάνη για εισαγωγή κατάλληλων υλικών και εξαρτημάτων ύψους 50.000 δολαρίων με την πρόβλεψη περάτωσης  όλου του έργου το 1952.
Μεγάλη εντύπωση προκαλεί η τελευταία παράγραφος του σχεδίου συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την αναδιοργάνωση του Σχολείου στις οποίες μάλιστα θα πρέπει να δεσμευθούν, εγγράφως, ο Υπουργός Παιδείας και ο Πρύτανης προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου.Οι προτάσεις αναφέρονται στον περιορισμό των εισαγομένων φοιτητών στους 100 για τα επόμενα 10 έτη, στη δημιουργία 4 νέων εδρών, ενώ  γίνεται και συγκεκριμένη πρόταση για τις νέες έδρες που πρέπει να είναι της Προσθετικής Οδοντιατρικής, της Στοματολογίας, της Οδοντικής Παθολογίας και της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής μετά Στοματικής Χειρουργικής. Τέλος, οι 4 καθηγητές θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι της Οδοντιατρικής, ενώ ο καθηγητής της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής θα πρέπει να είναι και πτυχιούχος Ιατρικής.
Η δέσμευση  θα προβλέπει επίσης ότι, “ Τα έτη της φοιτήσεως εις το Οδοντιατρικόν Σχολείον δέον ν’ αυξηθώσιν από 4 εις 5 προς αρτιωτέραν των φοιτητών κατάρτισιν εις τα Οδοντιατρικά και Ιατρικά μαθήματα.Εις των 5 τούτων ετών τα μεν 2 πρώτα θα είναι αφιερωμένα εις τα βασικά ιατρικά μαθήματα με την δυνατήν εξαίρεσιν της πιθανής προσθήκης ενός Οδοντιατρικού μαθήματος εις έκαστον έτος. Το τρίτον έτος θα είναι μικτόν εξ ιατρικών και Οδοντιατρικών μαθημάτων, τα δε 2 τελευταία θα είναι αφιερωμένα αποκλειστικά εις οδοντιατρικά μαθήματα. Τα μαθήματα της Γενικής Ιατρικής θα διδάσκονται παρά των Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής και τέλος ο Κοσμήτωρ της Οδοντιατρικής Σχολής απαιτείται να έχει πτυχίο Οδοντιατρική”.
Επόμενες αναρτήσεις  θα περιλαμβάνουν έγγραφα τα οποία αφορούν την απόρριψη της πρότασης για τη χρηματοδότηση κατασκευής κτηρίου για τη στέγαση του Οδοντοϊατρικού Σχολείου, καθώς επίσης το σχολιασμό  και  την αιτιολόγηση της απόρριψης.