Από τα Αρχεία του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Οδοντιατρικής \ Κατοχή, Γερμανικές καταστροφές & Μετακατοχική βοήθεια

Χορήγηση στο Οδοντοϊατρικό Σχολείο εξοπλισμού στα πλαίσια του Σχεδίου Μάρσαλ (1950).

Με τον όρο Σχέδιο Μάρσαλ εννοείται η οικονομική ενίσχυση κρατών της Ευρώπης στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η οικονομική αυτή βοήθεια, αποσκοπούσε αφενός στην τόνωση των οικονομιών των κατεστραμμένων από τον πόλεμο χωρών και αφετέρου εξυπηρετούσε άμεσα την αμερικανική εξωτερική πολιτική, που επιθυμούσε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να περιέλθουν οι χώρες αυτές, εξαιτίας ανέχειας, στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης.
Κατά τα 4 χρόνια που διήρκεσε το πρόγραμμα, 1948-1952, δόθηκαν συνολικά 13 δις δολάρια βοήθειας σε 16 χώρες με τη μορφή κονδυλίων και εξοπλισμού. Τα χρήματα που δόθηκαν, με τη μορφή αγαθών μέσω του προγράμματος, δε χρειαζόταν να αποπληρωθούν. Οι αμερικανοί προμηθευτές πληρώνονταν σε δολάρια από πόρους του προγράμματος. Οι Ευρωπαίοι παραλήπτες τα πλήρωναν με πίστωση σε εθνικό νόμισμα. Αυτές οι πληρωμές κατατίθεντο σε έναν ειδικό λογαριασμό του κάθε κράτους και χρησιμοποιούνταν από τις κυβερνήσεις για νέες επενδύσεις.
Αναδιφώντας το ιστορικό αρχείο της Οδοντιατρικής Σχολής της περιόδου 1950, βρήκαμε την έγγραφη συμφωνία, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, που αφορούσε στα πλαίσια του προγράμματος του σχεδίου Μάρσαλ, για την προμήθεια υλικού για το Οδοντοϊατρικό Σχολείο. Αρχικά, περιγράφεται η τραγική κατάσταση από άποψη υποδομών και μεγάλου αριθμού φοιτητών του Σχολείου και επισημαίνεται ότι "ως είναι σήμερον τα πράγματα, οι απόφοιτοι του σχολείου τούτου δεν είναι ικανοί να ανταποκριθούν προς τας ανάγκας του πληθυσμού της χώρας ως προς την υγιεινήν του στόματος".
Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι "δεν υπάρχουν αρκεταί οδοντιατρικαί έδραι ώστε να εξασκούνται επαρκώς υπό επίβλεψιν , οι φοιτητές της οδοντιατρικής". Η συμφωνία προέβλεπε την αγορά μέσω του σχεδίου Μάρσαλ "οδοντιατρικών συγκροτημάτων, οδοντιατρικών εδρών, παιδικών οδοντοϊατρικών εδρών, οδοντοϊατρικών ακτινολογικών συσκευών κλπ" σύμφωνα με αιτήματα που θα υποβάλονταν από το Οδοντοϊατρικό Σχολείο, με προβλεπόμενη δαπάνη 52.000 δολαρίων για τα εισαγόμενα και 50.000.000 δρχ για την παραλαβή και εγκατάστασή τους.
Τη συμφωνία υπογράφουν εκ μέρους της κυβερνήσεως των Η. Π. Α ο Paul A. Jenkins, Deputy – Chief του Economic Cooperation Agreement, ενώ από την Ελληνική κυβέρνηση ο Κ.Α. Δοξιάδης, Υπουργός Συντονισμού και κατ’ εξουσιοδότησιν Συντονιστής του προγράμματος, Β. Βοϊλας, Υπουργός Υγιεινής, Γ. Οικονόμου, Υπουργός Θρησκευμάτων και Παιδείας και ο Ε. Εμμανουήλ, Πρύτανης του Πανεπιστημίου.